Test Coaches

Paul Casey

Paul Casey – Director of Tennis

Tennis Ireland Certified Level 4 Performance Coach ...
Read More
Faouzia Fawzi

Faouzia Fawzi – Director of Junior Tennis

Tennis Ireland Certified Level 3 Coach ...
Read More
Conor Casey

Conor Casey – Level 4 Coach

Tennis Ireland Certified Level 4 Performance Coach ...
Read More
Ciaran Crowe

Ciaran Crowe – Level 2 Coach

Tennis Ireland Certified Level 2 Coach ...
Read More
Gill Hohn

Gill Hohn – Level 2 Coach

Tennis Ireland Certified Level 2 Coach ...
Read More